Op deze pagina vindt u meer over onze stichting.

Missie 

Stichting Sarfath wil vanuit Bijbels perspectief in Woord en Daad getuige zijn van Jezus Christus in de Arabische wereld. Zij wil dit vooral doen door het investeren in onderwijs aan kinderen en het verder bekwamen van leerkrachten en ouders.

Visie 

Geïnspireerd door Gods Woord geloven wij dat Zijn heil voor alle volken is:

Psalm 87:4-6 Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyriër, met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. SV77

Dat mensen God kunnen leren kennen door de Bijbel:

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. NBG

Dat we mogen investeren in kinderen zoals Jezus dat deed:

Mattheüs 19: 13-15 Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. NBV

Waar mensen weer eerlijke en gelijke kansen krijgen om aan ontwikkeling te werken, wordt Gods oorspronkelijke bedoeling met hun levens weer zichtbaar. 

Historie 

Stichting Sarfath is in 2001 opgericht om tegemoet te komen aan de nood die een aantal Nederlandse vrijwilligers onder ogen kwam in de Arabische wereld. Deze vrijwilligers wonen en werken in Arabische landen. Zij leven nog steeds oog in oog met schrijnende situaties en vragen uw hulp (moreel door gebed en financieel door giften) om hen in de gelegenheid te stellen, met milde handen en vriendelijke ogen hulp te verlenen aan de Arabieren en hen op Gods Werk te wijzen. 

Dit doen zij op de volgende wijze:

  • Zij stimuleren en helpen (financieel) minderbedeelde Arabische gezinnen om hun peuters, kleuters en kinderen (bijzonder) onderwijs te laten volgen.
  • Zij helpen mee het gangbare onderwijssysteem verder te ontwikkelen door het schrijven en introduceren van lesmethoden.
  • Zij geven praktische hulp aan minder validen, anders begaafden en hun familie en anderen (mantelzorg).

Naam

U kent vast wel het verhaal van Elia, die de weduwe van Sarfath bezoekt? Het verhaal staat in 1 Koningen 17 vers 7-24. In een periode van hongersnood wist de weduwe dat het meel in de pot niet zou opraken en de olie niet zou ontbreken tot op de dag waarop de Here regen op de aardbodem geven zou. Dit wonder gebeurde in de tijd van het Oude Testament. De naam Sarfath is op grond van deze gebeurtenis gekozen.